ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโลจิสติกส์ ระดับคณะวิชา จาก 34 คณะ 27 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

สมัครเรียน