คณะบริหารธุรกิจ  ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.ดลยา จาตุรงคกุล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์​  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สมัครเรียน