คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สมัครเรียน