นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศเเละโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มทรธธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานที่คลังสินค้าบริษัท V -Serve Logistics

สมัครเรียน