บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตร  กบร. หัวข้อ “การฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ

สมัครเรียน