บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างรายงาน Business Intelligence (BI) ด้วยโปรแกรม Power BI”

สมัครเรียน