งานสหกิจศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่อง  “เทคนิคการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร”

สมัครเรียน