งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เรื่อง “เทคนิคการเตรียมพร้อมในการปรับตัวอย่างมืออาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน”

สมัครเรียน