คณาจารย์จากหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา รวมทั้งห้องปฏิบัติการ

สมัครเรียน