คณบดีคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์” ณ อาคาร 4 ชั้น 9 ห้อง 54903

สมัครเรียน