คณะกรรมการประจำคณะ​ฯ

คณบดี

 
 

ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ


 
 

คณะกรรมการประจำคณะ​ฯ

 

ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.ดร.สามารถ ดีพิจารณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นางวิภาดา ดวงรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ


 

คณะกรรมการประจำคณะ​ฯ

 

ผศ.นิกร ลีชาคำ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


รศ.วสันต์ กันอ่ำ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


 

คณะกรรมการประจำคณะ​ฯ

 

ผศ.ดร.มะดาโอ สุหลง

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ


ดร.รังสรรค์ สุวรรณหงส์

หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศ


ผศ.ดร.ถนอมพงษ์ พานิช

คณาจารย์ประจำ


 

คณะกรรมการประจำคณะ​ฯ

 

ผศ.ฉัตรปารี อยู่เย็น

คณาจารย์ประจำ


นางพจนีย์ จันที

ผู้ช่วยเลขานุการ


 
สมัครเรียน