คณาจารย์สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์

 

ชื่อ-สกุล  นางกานต์พิชชา  กองคนขวา  แบรทฮอลล์  (Mrs.Guntpishcha  Gongkhonkwa  Brathall)

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์

ที่อยู่  อาคาร  4  ชั้น  5

เบอร์โทร  092  853  9495

E-mail  guntpishcha_b@rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย

2557

 

2552

Ph.D.

 

บธ.ม.

Business Administration, Finance

การเงินและการธนาคาร

HuaZhong University of Science and Technology Chaina

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2549 บธ.บ. การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัย

 

สมัครเรียน