คณาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์

ชื่อ-สกุล  นางสาวจิรวดี อินทกาญจน์

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์

ที่อยู่  อาคาร  4  ชั้น  5

เบอร์โทร 

E-mail  

ประวัติการศึกษา

 

 

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัย

สมัครเรียน