คณาจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์

ที่อยู่  (ที่ทำงาน)  : อาคาร 4 ชั้น 8
E-mail  : noppadol_s@rmutt.ac.th
เบอร์ติดต่อ  : 025493269
วุฒิการศึกษา :

 

เว็บไซต์เก่า