คณาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล  นายวิภาสพล  ธัมมารักขิตานนท์

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ที่อยู่ : อาคาร  4  ชั้น  7

เบอร์โทร : 095-385-5141

E-mail  : Vipaspon_t@rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา :

 

กำลังศึกษา D.B.A. ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2563 บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2552 บธ.บ. ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัย

สมัครเรียน