คณาจารย์ สาขาวิชาการตลาด

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวสินิทรา  สุขสวัสดิ์  (Miss.Sinittra  Suksawat)

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชา  การตลาด

ที่อยู่  อาคาร  4  ชั้น  5

เบอร์โทร  081 423 2839

E-mail  sinittra_s@rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย
2564 ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2556 M.M Marketing Central Queensland University, Australia
2559 บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัย

บทความวิจัย

เผยแพร่ในรูปแบบบทความวิจัยลงในวารสารทางวิชาการระดับชาติ

สินิทรา สุขสวัสดิ์ , รุจิกาญจน์ สานนท์, ภูริณัฐ ยมกนิษฐ์. (2565). ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8(2), 34-49

สมัครเรียน