คณาจารย์ สาขาวิชาการตลาด

ดร.สินิทรา สุขสวัสดิ์

ที่อยู่  (ที่ทำงาน)  : อาคาร 4
E-mail  : sinittra_s@rmutt.ac.th
เบอร์ติดต่อ  :
วุฒิการศึกษา : ปร.ด (บริหารธุรกิจ) ม.เกษตรศาสตร์

ป.เอก บธ.ด. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบปี 2564
ป.โท M.M (Marketing) CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY AUSTRALIA จบปี 2556
ป.ตรี บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทลัยรามคำแหง จบปี 2559

เว็บไซต์เก่า