ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.โชติมา โชติกเสถียร ได้รับการรับรองมาตราฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับที่ 2 (Rmutt-PSF II)

สมัครเรียน