งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สมัครเรียน