คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ใหม่แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่  โดยวิทยากรชาวต่างชาติจัดอบรมภาษาอังกฤษ English for fun

สมัครเรียน