คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานที่การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงการพี่สอนน้อง คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี
22 กันยายน 2022
สนใจฝึกงานสหกิจฯ ต่างประเทศ ได้รับเงินอุดหนุนรายละไม่เกิน 30,000 บาท
28 กันยายน 2022