ขอประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม AMOS

เว็บไซต์เก่า