โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หัวข้อ “การพัฒนาตนเองในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

สมัครเรียน