สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำหนดให้ผู้ประสงค์ขอถอนรายวิชา (Drop) โดยได้รับ “W” ดำเนินการผ่านระบบฯ โดยไม่ต้องเขียนเอกสาร

สมัครเรียน