คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ TMF Journal ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

สมัครเรียน