คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เดินทางไปเยี่ยมชมและหารือเรื่องรับนักศึกษาและแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนระหว่างกัน ณ มหาวิทยาลัยหนานชาง และวิทยาลัย Chaisang ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สมัครเรียน