คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นรเศรษฐ ศรีธานี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สมัครเรียน