กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา การฝึกปฏิบัติงานจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมพานักศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
16 ตุลาคม 2023
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นรเศรษฐ ศรีธานี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
18 ตุลาคม 2023