คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าพบกับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเฮอฉือ  สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อปรึกษาหารือในการรับนักศึกษาเรียนแลกเปลี่ยน

สมัครเรียน