คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมทบทวนเกณฑ์ EdPEx และโครงร่างองค์กร (OP) เครื่องมือที่ใช้ในแต่ละหมวด ตามเกณฑ์ EdPEx ให้กับบุคลากรของคณะ

สมัครเรียน