คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ ให้กับคณาจารย์ประจำหลักสูตร

สมัครเรียน