โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ณ The Pine Resort (เดอะไพน์ รีสอร์ท) จังหวัดปทุมธานี

สมัครเรียน