คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

สมัครเรียน