ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
30 พฤศจิกายน 2023
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ระดับดีมาก ประจำปี 2566
1 ธันวาคม 2023