คู่มืองานงบประมาณและแผน

คู่มือการจัดทำประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2568

NameSizeHits
NameSizeHits
รายรับ ป.ตรี นานาชาติ เทอม 1-67 และ 2-67351.6 KiB17
รายรับ ป.ตรี (ภาคปกติ) เทอม 2-67 และเทอม 1-68316.5 KiB15
รายรับ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) เทอม 2-67 และเทอม 1-68350.4 KiB10
รายรับ (ป.โท - ป.เอก)728.3 KiB14
สรุปประมาณการรายรับและแนวทางการคำนวณ 36.2 KiB15

คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 68 งบลงทุน

NameSizeHits
NameSizeHits
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน 256894.3 KiB18
หัวข้อร่าง TOR43.9 KiB8
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์ 256881.0 KiB15
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง 256889.0 KiB12
Form TOR50.0 KiB9
สรุปภาพรวมรายการก่อสร้าง35.5 KiB13
สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์ 256822.1 KiB14

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายจ่าย ประจำปี 2568

NameSizeHits
NameSizeHits
ปกคู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568465.0 KiB11
คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256824.2 MiB11
คำชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25682.8 MiB9
แบบฟอร์ม คำชี้แจง ง.1-10102.0 KiB16
แบบฟอร์ม 7-1 โครงการบริการวิชาการ 2568116.0 KiB9
แบบฟอร์ม 7-2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2568121.5 KiB21
แบบฟอร์ม 7-3 โครงการทั่วไป 2568112.0 KiB12
แบบฟอร์ม ง.7-4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0 2568160.0 KiB19
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2568372.5 KiB13
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 25681.9 MiB17
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ 256824.6 KiB15

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

NameSizeHits
NameSizeHits
งบหน้าเงินรายได้ 256733.5 KiB38
ปกคู่มือเงินรายได้ ปี 67 คณะ2.1 MiB67
ใช้วงเงินตั้งงบรายจ่ายปี 67 คณะ (เบื้องต้น)26.5 KiB28
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์80.0 KiB21
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง87.0 KiB19
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ118.0 KiB24
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม117.5 KiB16
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป116.0 KiB20
แบบฟอร์ม ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB33
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 2567 ปรับ1.0 MiB30
แบบสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 2567125.1 KiB24
แบบฟอร์ม TOR49.5 KiB17
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายไ97.9 KiB43
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2567 คณะ400.1 KiB48
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน263.0 KiB18

คู่มือการจัดทำประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

NameSizeHits
NameSizeHits
ปกคู่มือ 67421.1 KiB38
ตัวอย่าง รูปเล่มคำเสนอขอ งปม.ปี 256725.2 MiB217
แบบฟอร์ม 7-2 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 67117.5 KiB32
แบบฟอร์ม 7-3 โครงการทั่วไป 67115.0 KiB38
แบบฟอร์ม 7-1 โครงการบริการวิชาการ 67118.0 KiB38
แบบฟอร์ม ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_67158.5 KiB38
แบบฟอร์ม คำชี้แจง ง.1-10204.0 KiB35
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2567354.0 KiB37
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567182.1 KiB113
แผ่นแทรก448.3 KiB45
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 67 ต่อ61.6 KiB34
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 67108.7 KiB67
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.6 KiB52

 

คู่มือการจัดทำประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567

NameSizeHits
NameSizeHits
รายรับ ป.ตรี นานาชาติ เทอม 1-66 และ 2-66148.9 KiB37
รายรับ ป.ตรี (ภาคปกติ) เทอม 2-66 และเทอม 1-67297.6 KiB35
รายรับ ป.ตรี (ภาคพิเศษ) เทอม 2-66 และเทอม 1-67279.7 KiB49
รายรับ (ป.โท - ป.เอก)394.5 KiB42
สรุปประมาณการรายรับ66.5 KiB35

 

คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 2567 งบลงทุน

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์ 81.5 KiB41
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.5 KiB38
แบบฟอร์ม TOR54.0 KiB102
ทบทวนแผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง112.8 KiB42
ทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์ 283.6 KiB75
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน90.6 KiB32
สรุปภาพรวมรายการก่อสร้าง29.0 KiB43
สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์22.4 KiB59
หัวข้อร่าง TOR43.9 KiB33

 

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2566

NameSizeHits
NameSizeHits
งบหน้าเงินรายได้ 6632.8 KiB112
หน้าปก2.5 MiB121
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์82.0 KiB96
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.0 KiB68
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ118.0 KiB83
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม117.5 KiB57
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป115.5 KiB72
แบบฟอร์ม ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB78
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 25661.0 MiB90
แบบสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 66119.0 KiB80
แบบฟอร์ม TOR49.5 KiB57
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้97.9 KiB102
แผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง 5 ปี (66-70)36.4 KiB81
แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 5 ปี (66-70)82.9 KiB136
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2566 คณะ396.8 KiB253
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน266.3 KiB165

 

คู่มืองบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์ม คำชี้แจง ง1 ถึง 10143.0 KiB77
แบบฟอร์ม ง7_1 โครงการบริการวิชาการ_66102.0 KiB56
แบบฟอร์ม ง7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_66102.5 KiB62
แบบฟอร์ม ง7_3 โครงการทั่วไป_66103.0 KiB59
แบบฟอร์ม ง7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.0 KiB102
แบบฟอร์ม ง7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4จุด0_66154.5 KiB53
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2566353.0 KiB70
แผ่นแทรก12.2 KiB63
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566173.9 KiB420
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 66154.4 KiB94

 

คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี 2566 งบลงทุน

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์ม ง4 คำชี้แจงครุภัณฑ์81.5 KiB98
แบบฟอร์ม ง5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.0 KiB68
แบบฟอร์ม TOR54.0 KiB57
ทบทวนแผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง80.3 KiB77
ทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์250.7 KiB262
หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน88.2 KiB68
สรุปภาพรวมรายการก่อสร้าง28.9 KiB135
สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์20.9 KiB80
หัวข้อร่าง TOR43.9 KiB68

 

คู่มือคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 2565 (คณะ-วิทยาลัย)

NameSizeHits
NameSizeHits
งบหน้าเงินรายได้32.5 KiB83
เชื่อมโยง ยุท 2 วิจัย18.5 KiB93
ปกคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 256516.2 KiB57
แบบฟอร์ม ง4 คำชี้แจงครุภัณฑ์66.5 KiB140
แบบฟอร์ม ง5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง78.5 KiB123
แบบฟอร์ม ง7_1 โครงการบริการวิชาการ105.0 KiB56
แบบฟอร์ม ง7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม104.5 KiB68
แบบฟอร์ม ง7_3 โครงการทั่วไป105.0 KiB68
แบบฟอร์ม ง7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB70
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 25651.0 MiB79
แบบสรุปคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ปี 65119.0 KiB100
แบบฟอร์ม TOR49.0 KiB60
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้97.9 KiB69
แผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง 5 ปี25.3 KiB126
แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ 5 ปี109.1 KiB117
ทบทวนเกณฑ์จัดสรรเงินรายได้ ปี 2565306.0 KiB83
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2565246.1 KiB79

 

คู่มือการจัดทำคำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

NameSizeHits
NameSizeHits
form1_10136.0 KiB61
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_65103.5 KiB76
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_65102.0 KiB49
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_65102.0 KiB51
แบบฟอร์ม ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ26.2 KiB72
แบบฟอร์ม ง.7_4 โครงยุทธศาสตร์ 4.0_65156.0 KiB96
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2565341.5 KiB96
แผ่นแทรก12.5 KiB68
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565133.1 KiB247
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 65103.9 KiB116
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 65 (ต่อ)63.9 KiB84

 

คำขอ งปม. รายจ่าย 65 (งบลงทุน)

NameSizeHits
NameSizeHits
เกณฑ์ราคากลาง817.8 KiB59
รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ 65 ง480.0 KiB140
รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ง583.0 KiB146
แบบฟอร์ม TOR49.5 KiB76
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์3.0 MiB65
หลักเกณฑ์48.7 KiB369
สรุปภาพรวม23.5 KiB71
สรุปภาพรวมการเสนอขอค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง6533.2 KiB219
หัวข้อล่าง TOR42.2 KiB62

 

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์65.5 KiB63
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง78.0 KiB60
แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_64104.0 KiB59
แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_64104.0 KiB49
แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป_64103.5 KiB50
แบบฟอร์ม TOR49.0 KiB92
แนวทางการจัดทำเงินรายได้ ปี 2564412.8 KiB143
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.9 KiB79

 

สมัครเรียน