งานสหกิจศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำงานในยุคดิจิทัล”

สมัครเรียน