บรรยากาศการนำเสนอรายงานฝึกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/65 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
10 พฤศจิกายน 2022
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพโดยคณะ/สาขาวิชา จากสถาบันต่าง ๆ เพื่อค้นพบสาขาวิชาที่ชอบ สถาบันที่ใช่ สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน
14 พฤศจิกายน 2022