รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าเยี่ยมชม โครงการจัดอบรมเพื่อทดสอบ Certificate มาตรฐานสากล ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่า

สมัครเรียน