ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการสอนเสริมวิชาการวิเคราะห์เชิงสถิติ” เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2566
3 ตุลาคม 2023
ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบดิตร
4 ตุลาคม 2023