ทศพร กลิ่นหรั่น

17 กรกฎาคม 2023

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าประเมิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อจัดตั้งองค์กรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

17 กรกฎาคม 2566 สถาบันคุณว […]
17 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยา […]
17 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ One Teacher One Assistant

17 กรกฎาคม 2023

กำหนดการอบรมขับขี่ปลอดภัย และเสริมสร้างวินัยจราจรนักศึกษา

17 กรกฎาคม 2023

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำหนดให้ผู้ประสงค์ขอถอนรายวิชา (Drop) โดยได้รับ “W” ดำเนินการผ่านระบบฯ โดยไม่ต้องเขียนเอกสาร

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา […]
16 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ TMF Journal ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

14 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.กล้า […]
16 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ของสาขาวิชาการจัดการ ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.วส […]
15 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ของสาขาวิชาการบัญชี ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.วส […]
15 กรกฎาคม 2023

ตัวแทนทูตกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงประจำปี2566 เข้าพบคณบดี

ตัวแทนทูตกิจกรรมคณะบริหารธ […]
สมัครเรียน