ทศพร กลิ่นหรั่น

30 พฤษภาคม 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หัวข้อ “การพัฒนาตนเองในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 รศ.ดร. […]
30 พฤษภาคม 2023

โครงการอบรมหัวข้อ คุณภาพการทำงานสู่มาตราฐานการปฏิบัติงาน

29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 รศ.ดร. […]
27 พฤษภาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน (IC Plain1) ปี 2566

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกั […]
26 พฤษภาคม 2023

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 10th RMUTT Global Business and Economics National and International Conference (RTBEC 2023)

26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 คณะบริ […]
26 พฤษภาคม 2023

ถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2023

ถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการร […]
25 พฤษภาคม 2023

รายละเอียดและสิทธิประโยชน์ ที่นักศึกษาจะได้รับจากการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดและสิทธิประโยชน์ […]
22 พฤษภาคม 2023

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์

20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร […]
22 พฤษภาคม 2023

โครงการอบรม “การปรับภาพลักษณ์และการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจสู่ความเป็นสากล”

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
16 พฤษภาคม 2023

โครงการ การทบทวนระบบและกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 15 – 16 พฤษภา […]
สมัครเรียน